• 1 Namn och hemort

Föreningens namn är West Nyland Yacht Club r.f. och dess hemort är Ingå

 • 2 Språk

Föreningens språk är svenska

 • 3 Verksamhet

Föreningen skall driva kappseglingen Barösund Runt och främja sina medlemmars intresse och idkande av segling och båtsport samt sociala evenemang kring dessa.

 • 4 Medlemskap

Till medlem kan antas välkänd person som visat stort intresse för segelsporten, för främjande av klubbens verksamhet samt för Västra Nyland. Skriftlig ansökan görs till klubbens styrelse och ansökan skall åtföljas av rekommendation från 1 av klubbens medlemmar om antalet medlemmar är under 50 och av 2 medlemmar då antalet medlemmar är 50 eller fler. Styrelsen behandlar och avgör medlemsansökan och är inte skyldig att motivera eventuellt avslag.

 • 5 Medlemskategorier

Klubbens medlemmar indelas i följande kategorier

 1. Årsmedlem. Som årsmedlem räknas person från det kalenderår då personen fyller 20 år
 2. Som juniormedlem räknas person som under kalenderåret fyller 19 år eller mindre.
 3. Till hedersmedlem kan klubben kalla person som synnerligen förtjänstfullt befrämjat klubbens verksamhet. Klubben kan ha maximum 2 levande hedersmedlemmar. Hedersmedlem betalar inte årsavgift.
 4. Kallad medlem. Klubben kan kalla synnerligen förtjänt person till ständig medlem. Kallad medlem betalar inte årsavgift.
 • 6 Utträde och uteslutning

Person som önskar utträda ur klubben skall därom skriftligen meddela styrelsen. Person som önskar utträda är skyldig att betala medlemsavgift för hela löpande kalenderår.

Styrelsen kan utesluta medlem som inte betalat sin medlemsavgift.

Styrelsen kan också utesluta person som brutit mot klubbens stadgar eller annars med olämpligt beteende inom eller utom klubben inte iakttagit god sed eller annars vanhedrat klubben och dess flagga. Beslut kan inte överklagas.       

 • 7 Styrelsen

Ledningen för klubben handhas av styrelsen som består av en kommodor, en vice kommodor, en skattmästare samt 1-3 medlemmar. Inom styrelsen utses en Racing Master som ansvar för arrangerandet av Barösund Runt kapseglingen. Medlemmarna i styrelsen väljs på 2 år i taget förutom kommodor och vice kommodor som väljs för 1 år i taget. Styrelsen kan välja en sekreterare inom styrelsen eller kalla in en utomstående medlem till uppdraget.

 • 8 Klubben skall ha en revisor och en revisorssuppleant som vardera väljs för ett år i taget.
 • 9 Arbetsordning

Styrelsen uppgör en arbetsordning för kommittéer, arbetsgrupper och funktionärer samt utser personer för dessa. Kommodoren leder ordet på styrelse- och föreningsmöten. Har inte kommodoren möjlighet till detta sköts uppdraget av vice kommodor. Styrelsen är beslutför då minst 3 personer är närvarande av vilka 2 bör vara kommodor, vice kommodor eller skattmästare. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst förutom i personval då lotten avgör.

 • 10 Namnteckning

Klubbens namn tecknas av kommodor tillsammans med vice kommodor eller någondera av dessa tillsammans med 1 övrig styrelsemedlem.

 • 11 Verksamhetsår och räkenskapsperiod

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret.

 • 12 Bokslut och verksamhetsberättelse

Styrelsen skall inom mars månad presentera ett bokslut och en verksamhetsberättelse.

 • 13 Klubbmöten och kallelse

Klubben har 2 klubbmöten per år. Under höstmötet presenterar utgången av Barösund Runt tävlingen och verksamhetsplan för nästa år samt väljs medlemmar i styrelsen. Höstmötet hålls inom utgången av oktober månad. Årsmöte hålls inom utgången av maj månad och fastställer föregående års bokslut och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötena strävar klubben att hålla i Barösund.

Kallelse till mötena skickas medlemmarna senast 2 veckor före möte per e-post eller sms. Kallelsen skall innehålla de punkter som behandlas på mötet.        

 • 13 Utmärkelser

Styrelsen kan besluta om utmärkelsetecken samt om dess utdelande till förtjänta personer.

 • 14 Båtregister

Styrelsen kan besluta att registrera båtar i klubben. I huvudsak skall klubben ha segelbåtar och jollar i sitt register men medlem som har en segelbåt i klubben, eller i annan klubb, eller som annars visat stort intresse för eller framgång inom segling kan även registrera sin motorbåt i klubben.

 • 15 Stadgeändringar och upplösning av klubben

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom 2 på varandra följande föreningsmöten där minns 2/3 majoritet omfattar försändringen. Samma bestämmelser gäller för beslut om klubbens upplösning. Vid upplösning av klubbens skall dess tillgångar tillfalla en eller flera andra segelklubbar i Nyland som har liknande värderingar som WNYC.

 • 16 Lagtillämpning

I fall där dessa stadgar inte gäller tillämpas föreningslagen i Finland.

                                                      ***********************************